Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Svätý Kríž
ObecSvätý Kríž

Obecné zastupiteľstvo

Členovia obecného zastupiteľstva:

Ing. Tibor Fronko, Jozef Harandza, Tomáš Košo, Stanislav Mičuda, Ing. Roman Repa, Bc. František Sliacky, Mgr. Pavol Tomčík

 • Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 • Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
  1. a) starostu,
  1. b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  1. c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  1. d) podľa osobitného zákona.
 • Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
 • Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
  1. a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  1. b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
  1. c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  1. d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,
  1. e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  1. f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  1. g) uznášať sa na nariadeniach,
  1. h) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  1. i) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce,
  1. j) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  1. k) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: