Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Svätý Kríž
ObecSvätý Kríž

Výrub drevín

Ochranu drevín upravuje zákon 506/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Spomínaný zákon ukladá každému vlastníkovi pozemku, na ktorom drevina rastie starať sa o ňu, najmä ju ošetrovať a udržiavať v dobrom zdravotnom stave. Pri výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi (správcovi) pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní. Výruby drevín sa uplatňujú len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch. Výrub dreviny sa môže uskutočniť len v čase mimo vegetačného obdobia, t. z. od 1. októbra do konca februára.

Ak zákon o ochrane prírody a krajiny neustanovuje inak, na výrub sa podľa § 47 ods. 3 vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce). Konanie týkajúce sa výrubu dreviny začína na  základe písomnej žiadosti o vydanie súhlasu na výrub dreviny.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny musí obsahovať:

  1. meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo u podnikateľov názov (obchodné meno), sídlo žiadateľa
  2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie
  3. súhlas vlastníka pozemku, ak žiadateľ nie je vlastníkom  a oprávnenie mu vyplýva z nájomnej zmluvy
  4. špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať (druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu)
  5. odôvodnenie žiadosti – t. z. z akého dôvodu žiadateľ požaduje súhlas na výrub dreviny, odôvodneným prípadom je najmä preukázanie zlého zdravotného stavu dreviny, vytváranie nevhodných hygienických podmienok, narušenie stability koreňového systému, atď.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  1. kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne
  2. doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom drevina rastie
  3. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, ktorý je možné uhradiť v hotovosti do pokladne obce, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou

Fyzická osoba 10 €

Právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie 100 €

  1. v prípade výrubu drevín nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti bytového domu doložiť písomné stanovisko nájomníkov alebo vlastníkov bytov či súhlasia alebo nesúhlasia s výrubom požadovaného počtu drevín

V prípade, že žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti postupuje obec v súlade so zákonom 71/1967 Z. z. o správnom konaní a tiež zákonom 506/2013 o ochrane prírody a krajiny. Na základe uvedených predpisov vyzve obec žiadateľa, aby v určenej lehote odstránil nedostatky. V prípade, že sa tak nestane, konanie zastaví. Ak žiadosť obsahuje všetky náležitosti, obec žiadosť posúdi a na základe posúdenia vydá rozhodnutie o súhlase resp. nesúhlase s výrubom drevín.

Žiadosť o súhlas na výrub drevín.rtf (70.16 kB)

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: