Flag Counter

Úvod / Samospráva / Organizačná štruktúra obce

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Svätý Kríž sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo. 

Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého obyvatelia volia na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov, zvolených na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo obce Svätý Kríž má zriadených 5 komisií.

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnanec obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

 

Starosta obce: Dušan Matejka ml.

 

Poslanci:

Ján Kubáň (zástupca starostu)

Ing. Tibor Fronko

Tomáš Košo

Dušan Matejka

Mgr. Zuzana Martikánová

Ing. Zuzana Nickelová

Mgr. Alena Ridzoňová


Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Ing. Tibor Fronko

Členovia: Ing. Zuzana Nickelová, Dana Matejková, Mgr. Zuzana Martikánová, Tomáš Košo

 

Komisia školstva, kultúry, športu a mládeže:

Predseda:
Členovia: Ján Kubáň, Mgr. Alena Ridzoňová, Mgr. Zuzana Martikánová, Tomáš Košo


Komisia bytová a sociálnych vecí:

Predseda:

Členovia: Ing. Zuzana Nickelová, Dana Matejková

 

Komisia verejného poriadku:

Predseda:

Členovia: Ján Kubáň, Tomáš Košo

 

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia:

Predseda:

Členovia: Ing. Tibor Fronko, Dana Matejková

 

Hlavný kontrolór obce: Danuša Beláková